portaktau.kz

Информация о корпоративных событиях Общества

         «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы ақпарат. 

Ақтау қаласы, Өмірзақ ауылында орналасқан «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (2013 жылғы 28 қаңтардағы мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №1285-1943-01АО), «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының (2015 жылғы 16 шілдедегі №02/21хаттамасынан үзінді-көшірме) шешіміне сәйкес, «АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адам болып белгіленгенін хабарлайды.

«АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - төрағасы Алпысбаев Қанат Қалиұлының өкілдігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып «АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Елюбаев Санжар Бахытович сайланды.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының отырысы 2015 жылғы 16 шілдеде Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 6-ғимарат мекенжайында сағат 16:30-да өткізілді. Шешім бірауыздан қабылданды.


Информация об изменении в составе Совета директоров АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".


Акционерное общество "Национальная компания  «Актауский международный морской торговый порт» (свидетельство о государственной регистрации №1285-1943-01-АО от 28.01.2013 г.), расположенное по адресу г. Актау, пос. Умирзак, сообщает о том, что в соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (выписка из протокола №02/21 от 16.07.2015г.) определен состав Совета директоров АО «НК «АММТП» в количестве 4 (четырех) человек.

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «НК «АММТП» - председателя Алпысбаева Каната Калиевича.

Председателем Совета директоров АО «НК «АММТП» избран член Совета директоров АО «НК «АММТП» Елюбаев Санжар Бахытович.

Заседание Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» проведено по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, зд.6 в 16-30 часов 16.07.2015 г.

Решение приняты единогласно.


«АХТСП» ҰК» АҚ Басқармасының құрамы белгіленді. 

Ақтау қаласы, Өмірзақ ауылында орналасқан «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (2013 жылғы 28 қаңтардағы мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №1285-1943-01-АО), «АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің («АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі ішкі отырысының №18 хаттамасынан үзінді-көшірме) шешіміне сәйкес, «АХТСП» ҰК» АҚ Басқармасының құрамы 6 (алты) адам болып белгіленгенін хабарлайды.

«АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің отырысы 2015 жылғы 28 сәуірде Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 6-ғимарат мекенжайында сағат 10:00-де (Астана уақытымен) өткізілді. Шешім бірауыздан қабылданды.


Определен состав Правления АО «НК «АММТП».

Акционерное общество "Национальная компания  «Актауский международный морской торговый порт» (свидетельство о государственной регистрации №1285-1943-01-АО от 28.01.2013г.), расположенное по адресу г.Актау, пос. Умирзак, сообщает о том, что в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «АММТП» (выписка из протокола №18 очного заседания Совета директоров АО «НК «АММТП» от 28.04.2015г.) определен состав Правления АО «НК «АММТП» в количестве 6 (шести) человек.

Заседание Совета директоров АО «НК «АММТП» проведено по адресу: г.Астана, район Есиль, ул. Д.Кунаева, 6 в 10-00 часов (время Астаны) 28.04.2015г. Решения приняты единогласно.


Ірі мәміле жасау туралы хабарлама

 «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «АХТСП» ҰК» АҚ) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мақұлдауын алған жағдайда «АХТСП» ҰК» АҚ мен «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамының арасында 2022 жылғы 15 қарашаға дейінгі мерзімде жылжымайтын мүлік кепілі шартына қол қою жолымен ірі мәміле жасау туралы 2015 жылғы 10 сәуірде «АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің шешім (№16 хаттама) қабылдағанын хабарлайды.

Мәмілеге қатысты барлық сұрақтар бойынша 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өмірзақ ауылы мекенжайы бойынша және 8 (7292) 544-790 телефонына хабарласуыңызға болады.  

Cообщение о заключении крупной сделки 

Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее – АО «НК «АММТП») уведомляет о том, что 10 апреля 2015 года Советом директоров АО «НК «АММТП» принято решение (протокол № 16) о заключении крупной сделки путем подписания договора залога недвижимого имущества между АО «НК «АММТП» и акционерным обществом «Банк развития Казахстана» сроком до 15 ноября 2022 года, при условии получения одобрения Правительства Республики Казахстан.

По всем вопросам, касающихся сделки, обращаться по адресу: 130000, Мангистауская область, город Актау, поселок Умирзак, тел. 8 (7292) 544-790. 


 

 

 

Информация о проведении

Публичных слушаний ежегодного отчета о деятельности Общества

 за 2015 год

 

 «Қазақстан Республикасының  1998 жылғы 09 шілдедегі «Табиғи монополиялар жөне реттелетін нарықтар туралы» Заңына сәйкес «АХТСП» ҰК» АҚ тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғалар алдында 2015 жылғы реттелетін қызметтерді жүк операцияларын жүргізу және/немесе басқа мақсаттардан кейін порттан шығып кететін кемелердің теңіз портына кіргені (кеменің кіруі) үшін қызметтер ұсыну қызметі жөніндегі жылсайынғы өсебінің тыңдауын өткізеді.

Тыңдауға «АХТСП» ҰК» АҚ  қызметтерін тұтынушылар сонымен қатар, басқа да мүдделі тұлғалар шақырылады. Тындаушылар тізімі 2016 жылдың      25 сәуірінде сағат 15.00 дейін құрастырылады.

Тыңдау келесі мекен жайда өтеді: 2016 жылы 26 сәуірінде, сағат 15.00, Ақтау қаласы, Өмірзақ ауылы, «АХТСП» ҰК» АҚ конференц-залында.

Байланыс телефондары: 8(7292)445124, 8(7292)445134, 8(7292)445151.

 

«АХТСП» ҰК» АҚ әкімшілігі»

 

 

         В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 09 июля 1998 года АО «НК «АММТП» проводит слушания ежегодного отчета о деятельности предприятия за 2015 год по предоставлению регулируемой услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и /или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход) перед потребителями услуг и иными заинтересованными лицами.

На слушания приглашаются потребители услуг АО «НК «Актауский ММТП», а также, иные заинтересованные лица. Списки слушателей формируются до 15.00 часов 25 апреля 2016 года.

Слушания будут проводиться по адресу: г.Актау, село Умирзак,  

26 апреля 2016 года, в 15.00 часов, в конференц-зале АО «НК «АММТП».

Контактные телефоны: 8(7292)445151, 8(7292)445134, 8(7292)445124

Администрация АО «НК «АММТП»


Отчет о деятельности АММТП по рег.услугам (26.04.2016).pptx